• Ilu jest w Polsce cudzoziemców?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, odpowiedzialnego za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, na koniec października b.r. 254 131 cudzoziemców posiadało polską kartę pobytu. Najwięcej kart pobytu posiadają obywatele Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Wietnamu, Włoch, Chin, Francji i Wielkiej Brytanii. Ok. 4 000 kart pobytu należy do uchodźców i osób posiadających ochronę uzupełniającą.

 

 • Skąd przyjeżdżają do Polski osoby starające się o status uchodźcy?

Od dwóch dekad dominującą narodowością (ok. 90%) wśród cudzoziemców składających w Polsce wnioski uchodźcze są Czeczeni. Kolejne regiony/państwa pochodzenia uchodźców w Polsce to: Inguszetia, Dagestan, Białoruś, Turkmenistan, Kazachstan, Tadżykistan, Irak, Syria, Somalia, Afganistan.

 

 • Ilu mamy w Polsce uchodźców syryjskich?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organu prowadzącego sprawy o nadanie statusu uchodźcy, w 2014 r. o status uchodźcy w RP starało się 104 Syryjczyków, w 2015 r. – 295 osób, a do dnia 1 grudnia 2016 r. Syryjczycy stanowią mniej niż 1% aplikujących z grupy 11 726 osób, które w tym roku złożyły wnioski o status uchodźcy w RP. W 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nadał 205 Syryjczykom status uchodźcy i ochronę uzupełniającą. Większość osób z tej grupy wyjechała już z Polski do innych krajów europejskich.

 

 • Gdzie cudzoziemiec może poprosić o status uchodźcy w Polsce?

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składany jest w Placówce Straży Granicznej. Może to odbyć się na granicy lądowej – największy odsetek wniosków składany jest w kolejowym przejściu granicznym w Terespolu (granica z Białorusią). Cudzoziemiec może także złożyć taki wniosek w porcie lotniczym, czy morskim, a także w każdej Placówce SG na terenie całego kraju.

 

 • Ilu cudzoziemców przekroczyło nielegalnie granicę Polski?

W 2015 r., zgodnie z danymi Frontex, granice polskie przekroczyło nielegalnie 717 cudzoziemców (Wietnam, Afganistan, Gruzja). Dla porównania granice greckie w tym samym czasie przekroczyło prawie 200 tysięcy cudzoziemców.

 

 • Czy możemy obawiać się napływu uchodźców do naszego kraju?

Od kilku lat ilość składanych wniosków o status uchodźcy w naszym kraju nie zmienia się i pozostaje na poziomie około 12 tysięcy osób rocznie poszukujących w Polsce ochrony międzynarodowej. W kończącym się 2016 r. największe grupy aplikujących o status uchodźcy w RP pochodzą z Czeczenii, Ukrainy, Tadżykistanu, Armenii i Gruzji. 

Grupy uchodźców z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu uciekają do krajów Europy Zachodniej i Skandynawii ze względu na chęć połączenia się ze swymi bliskimi i atrakcyjny pakiet socjalny, oraz możliwość szybszego znalezienia pracy. W Polsce nie ma skupisk diaspory kurdyjskiej, syryjskiej, czy irackiej. 

 

 • Jakiej wysokości zasiłki otrzymują uchodźcy w Polsce?

W trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy mieszkają w ośrodkach dla uchodźców, w których maja zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczna, a także 70 zł. ‘kieszonkowego” na zakup artykułów higienicznych. Ze względu na stan zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa istnieje możliwość zamieszkania poza ośrodkiem. W takim wypadku cudzoziemiec otrzymuje od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zasiłek na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terenie RP w trakcie procedury o nadanie statusu. Wysokość takiego zasiłku jest uzależniona od wielkości rodziny.

gazeta.pl
 •  Czy grozi nam „islamizacja”?

Według dostępnych danych w Polsce mieszka ok. 25 tysięcy muzułmanów, z czego ok. 3 tysięcy to polscy Tatarzy, których osadnictwo na ziemiach polskich liczy ponad 335 lat.  Liczną grupę muzułmanów w naszym kraju stanowią studenci z Indonezji, Turcji, Arabii Saudyjskiej, krajów Zatoki Perskiej. Kolejna grupa to uchodźcy muzułmańscy, czyli Czeczeni, Ingusze, Dagestańczycy, Irakijczycy, czy Afgańczycy.

 

 • Czy możemy stać się „emiratem arabskim”?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców około 4 tysięcy Arabów posiada w Polsce karty pobytu zezwalające na legalny pobyt w naszym kraju. Największe grupy to obywatele Egiptu (ok. 1000 osób), Tunezji (ok. 850 osób) i Syrii (ok. 800 osób).

 

 • Ilu jest muzułmanów na świecie?

Szacuje się, że kulę ziemską zamieszkuje obecnie ok. 1,6 mld muzułmanów.

 

 • Czy wszyscy Arabowie to muzułmanie?

Nie. Wśród Arabów są także wyznawcy chrześcijaństwa: katolicy, prawosławni, protestanci. Arabów chrześcijan spotkamy w Syrii, Libanie, Egipcie i Iraku. W 2010 r. Syrię zamieszkiwało ponad 5% chrześcijan.

 

 • Co oznacza hasło „Allahu akbar”?

W języku arabskim hasło „Allahu akbra” oznacza „Bóg jest wielki”. Używają go zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie. 

 

 

 •  Jaki procent muzułmanów popiera tzw. „Państwo Islamskie”?

Tzw. „Państwo Islamskie” kontroluje teren na pograniczu syryjsko-irackim, zamieszkały przez ok. 8 mln ludzi. Ludzie żyją w strachu, panice i zastraszeniu. Nie istnieją dane, jaki procent muzułmanów popiera tzw. „Państwo Islamskie”. Wiadomo jedynie, że tylko 0,00625% populacji muzułmańskiej jest związanej z tym tworem. 

 

 • Dlaczego Koran nawołuje do zabijania?

Obecnie skrajnie fundamentalistyczne ugrupowania terrorystyczne manipulują, wyrwanym z kontekstu, fragmentem jednej z sur (części Koranu). Terroryści posiłkują się zdaniem: „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie” (Koran, 2:191 – sura Al-Baqara). Pełna wersja tej sury brzmi:

„Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę, Bóg nie miłuje najeźdźców! I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili! 

– Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odplata niewiernym! Ale jeśli oni się powstrzymają… – zaprawdę Bóg jest przebaczający, litościwy! I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga. A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!” (Koran 2:190-193)

 

 • Jaka jest rola Jezusa w islamie?

Jezus, w islamie nazywany Isa, jest przedostatnim prorokiem dla muzułmanów. Nie jest Synem Bożym, ani nie został ukrzyżowany. Bóg nie pozwolił na Jego ukrzyżowanie i zabrał Go do siebie, Isa, Jezus, powróci na Ziemię w Dniu Sądu Ostatecznego. 

Wielu muzułmanów nosi imię Isa.

 

 • Ile mamy w Polsce meczetów?

W Polsce działa 5 meczetów: 2 w Warszawie i po jednym w Gdańsku, Bohonikach, i Kruszynianach. Meczety na Podlasiu, Bohoniki i Kruszyniany, są zabytkami kultury. 

 

 • Czy to prawda, że muzułmanin może mieć 4 żony?

Według Koranu, świętej księgi muzułmanów, wyznawca islamu może mieć 4 żony. Jednak Koran bardzo szczegółowo reguluje tę kwestię – wszystkim żonom należy zapewnić ten sam poziom życia i pożycia małżeńskiego. Pierwsza żona powinna zgodzić się na poślubienie przez swego męża kolejnej żony. W przeważającej większości państw muzułmańskich obowiązuje prawo cywilne zabraniające wielożeństwa. 

 

 • Jakie jest największe państwo muzułmańskie na świecie?

Największe skupiska muzułmanów mieszkają z dala od Bliskiego Wschodu, rejonu najbardziej kojarzonego z islamem. Największym państwem muzułmańskim na świecie jest Indonezja – 203 mln muzułmanów. Kolejne miejsce zajmuje Pakistan – 174 mln i Bangladesz – 145 mln. 

 

 • Co to jest „dżihad”?

Zgodnie z zapisami w Koranie, świętej księdze muzułmanów, „wielki dżihad” to walka z własnymi słabościami: nałogami, złymi przyzwyczajeniami itp. „Mały dżihad” to wojna obronna, czyli obrona własnego terenu przed najeźdźcami.

 

 • Dlaczego muzułmanki muszą nosić chustki?

Chustka, jako nakrycie głowy kobiet, występuje w wielu kulturach i religiach. Żydowskie chasydki, amisze, prawosławne kobiety modlące się w cerkwi, czy katolickie zakonnice mają na swych włosach okrycie. Chustka na głowie kobiety to symbol skromności, spotkania z Bogiem. Chustka to także codzienne nakrycie głowy, niezwiązane z religią. Starsze kobiety na polskich wsiach zakładają chustki na głowę. 

 

 • Czy Polka wychodząca za mąż za muzułmanina musi przyjąć islam?

Nie. Muzułmanin, według Koranu, ma prawo ożenić się z „kobietą księgi”, czyli żydówką lub chrześcijanką.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin