Europejskie i polskie dane demograficzno-migracyjne, system instytucjonalny wsparcia uchodźców, ośrodki dla cudzoziemców

Niemcy według unijnych danych statystycznych, dostępnych na koniec 2012 r., zbieranych przez Eurostat w Polsce cudzoziemcy stanowią 0,1 % całej populacji społeczeństwa. Odsetek obcokrajowców jest w Polsce najmniejszy w całej Unii Europejskiej. 

Kraj

Ludność

Liczba cudzoziemców

Cudzoziemcy jako procent populacji kraju

Niemcy

80, 62 mln

7 409 880

9,1 %

Hiszpania

46,77 mln

5 556 100

12 %

Włochy

60,82 mln

4 825 600

7,9 %

Wielka Brytania

62,99 mln

4 802 300

7,6 %

Francja

65,33 mln

3 858 300

5,9%

Belgia

11,09 mln

1 224 900

11%

Grecja

11,29 mln

975 400

8,6 %

Austria

8,44 mln

947 700

11,2 %

Holandia

16,73 mln

697 700

4,2 %

Szwecja

9,48 mln

646 100

6,8 %

Irlandia

4,58 mln

487 900

10,6 %

Portugalia

10,54 mln

439 100

4,2 %

Czechy

10,51 mln

423 000

4 %

Dania

5,58 mln

358 700

6,4 %

Łotwa

2,04 mln

332 900

16,3 %

Luksemburg

0,52 mln

229 900

43,8 %

Węgry

9,95 mln

207 600

2,1 %

Estonia

1,34 mln

206 600

15,7 %

Finlandia

5,40 mln

181 700

3,4 %

Cypr

0,86 mln

172 400

20 %

Słowenia

2,06 mln

85 600

4,2 %

Słowacja

5,40 mln

70 700

1,3 %

Polska

38,54 mln

57 500

0,1 %

Bułgaria

7,33 mln

42 400

0,6 %

Rumunia

21,36 mln

36 500

0,2 %

Litwa

3,01 mln

20 600

0,7 %

Malta

0,42 mln

20 500

4,9 %

 

Dane statystyczne dotyczące liczby uchodźców na świecie na koniec 2015 r. – źródło UNHCR Polska:

 • 65 milionów uchodźców na całym świecie (populacja Francji)
 • 40,8 miliona uchodźców wewnętrznych (nadal przebywają na terytorium swego kraju, ale w innej jego części, niż dotychczas zamieszkiwały)
 • 21,3 miliona uchodźców zewnętrznych (przebywających poza terenem swego państwa)
 • 3,2 miliona osób oczekujących na decyzję w sprawie otrzymania statusu uchodźcy
 • co 113. mieszkaniec naszej planety albo ubiega się o azyl, albo jest uchodźcą, albo wewnętrznym przesiedleńcem
 • najwięcej uchodźców pochodzi z: Syrii (4,9 mln), Afganistanu (2,7 mln) i Somalii (1,1 mln)
 • najwięcej uchodźców wewnętrznych znajduje się w: Kolumbii (6,9 mln), Syrii (6,6 mln), Iraku (4,4 mln)
 • najwięcej uchodźców wewnętrznych przybyło w Jemenie (2,5 mln, co stanowi ok. 10 % populacji kraju)
 • 90 % uchodźców przebywa w krajach słabo lub średnio rozwiniętych
 • Turcja przyjęła najwięcej uchodźców (2,5 mln)
 • Liban ma największy odsetek uchodźców na jednego mieszkańca (183 uchodźców na 1000 mieszkańców)
 • najwięcej wniosków o status uchodźcy przyjęli Niemcy – ok. 442 tysięcy
 • kraje pochodzenia uchodźców na świecie: Syria, Irak, Jemen, Palestyna, Sudan Południowy, Erytrea, Republika Środkowej Afryki, Somalia, Nigeria, Burundi, Afganistan, Myanmar (dawna Birma), Ukraina, Czeczenia, Kurdowie (największy naród na świecie bez własnego państwa)

Dane statystyczne dotyczące uchodźców i imigrantów w Europie w 2015 r.:

 •  ok. 1,8 mln nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy UE
 •  ponad milion złożonych wniosków o status uchodźcy
 • ok. 442 tysiące wniosków o status uchodźcy złożonych w Niemczech
 • ponad 3,5 tysiąca osób zginęło w trakcie przeprawy przez Morze Śródziemne

System instytucjonalnego wsparcia uchodźców w UE:

 Kraj  Nazwa urzędu Forma wsparcia
 Austria Austriackie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Legalizacja pobytu imigrantów i uchodźców
Belgia Urząd Imigracyjny Federalnej Służby Publicznej dla Spraw Wewnętrznych The Federal Agency for the reception of asylum seekers (Fedasil)

Realizacja polityki imigracyjnej Belgii

Rozpatrywanie wniosków o udzielanie statusu uchodźcy

 Bułgaria  Rządowa Agencja na rzecz Uchodźców Rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy
Chorwacja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ochrona granic i kontrolowanie pobytu cudzoziemców
Cypr Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ochrona granic, rozpatrywanie wniosków uchodźczych i kontrolowanie pobytu cudzoziemców
Czechy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Odpowiedzialność za kwestie osiedlania się i legalizacji pobytu cudzoziemców
Dania Danish Immigration Service Prowadzenie procedur i postępowań z udziałem cudzoziemców
Estonia Policja i Zarząd Straży Granicznej Zabezpieczenia granic zewnętrznej Unii Europejskiej, prowadzenie procedur i postępowań, które dotyczą cudzoziemców
 Finlandia Fiński Serwis Migracyjny Legalizacja pobytu cudzoziemców, nabywanie obywatelstwa fińskiego 
Francja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

OFPRA (French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons)

Sprawozdanie kontroli nad polityką migracyjną, rozpatrywanie wniosków o zalegalizowanie pobytu

Rozpatrywanie wniosków o naddanie statusu uchodźcy

Grecja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji i Decentralizacji Ochrona granicy państwa oraz regulacja pobytu cudzoziemców
Hiszpania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wydawanie decyzji dot. osiedlania się i legalizacji pobytu
Holandia Immigration and Naturalisation Service Prowadzenie polityki migracyjnej państwa
Irlandia The Irish Naturalisation & Immigration Service (INIS) Zarządzanie sprawami związanymi z migracją: politykę azylową i wizową, imigrację i repatriację
Litwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Migracji Prowadzenie polityki migracyjnej
Luksemburg Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Spraw Europejskich Kontrola osiedlania się i pobytu cudzoziemców
Łotwa The Office of Citizenship and Migration Affairs Opracowanie i wdrażanie polityki państwa w zakresie migracji i udzielania azylu, weryfikacji tożsamości osób przebywających w państwie oraz ustalenie ich statusu prawnego
Malta Malta Police Special Branch Ochrona granic państwa, wydawanie decyzji dot. legalizacji pobytu cudzoziemców
Niemcy Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców Prowadzenie polityki migracyjnej państwa i badań naukowych związanych z migracją
Portugalia Ministry of Internal Administration Kontrola legalizacji pobytu cudzoziemców
Rumunia General Inspectorate for Migration Prowadzenie polityki migracyjnej
Słowacja

Ministry of Interior of the Slovak Republic

Migration Office of the Ministry of Interior

Regulowanie pobytu cudzoziemców

Rozpatrywanie wniosków uchodźczych 

Słowenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Legalizowanie pobytu cudzoziemców
Szwecja Migrationsverket - The Migration Board Prowadzenie polityki migracyjnej
Węgry Urząd Migracji i Obywatelstwa Opracowanie i wdrażanie polityki migracyjnej
Wielka Brytania Home Office Wdrażanie polityki migracyjnej, rozpatrywanie spraw dot. legalnego pobytu cudzoziemców
Włochy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Wolności Obywatelskich i Imigracji Legalizacja pobytu cudzoziemców 

 

Ośrodki dla uchodźców:

 • Polska : 

Uchodźca zakwaterowany w ośrodku otrzymuje bezpłatne wyżywienie, opiekę medyczną, „kieszonkowe” na zakup środków higienicznych w wysokości 70 zł/ miesiąc. Przez pierwsze pół roku trwania procedury uchodźczej cudzoziemiec nie ma prawa podjąć pracy.

 • Belgia:

80 ośrodków dla uchodźców, zapewniające zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Ośrodki prowadzi państwo i organizację pozarządowe.

 • Finlandia:

Bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, wsparcie prawne i socjalne na terenie całego kraju.

 • Holandia:

Zakwaterowanie uchodźców w ośrodkach i mieszkaniach na terenie całego kraju. Wsparcie socjalne, edukacyjne, opieka zdrowotna i prawna. 

 • Estonia:

Na terenie Estonii funkcjonuje jeden ośrodek dla uchodźców, w którym w 2014 r. przebywało 70 osób.

 • Dania:

Ośrodki dla uchodźców prowadzą organizacje pozarządowe (m.in. Duński Czerwony Krzyż) we współpracy z lokalnym samorządem. Cudzoziemcy otrzymują w nich bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną i wsparcie w aktywizacji zawodowej i językowej.

 • Irlandia:

34 ośrodki dla uchodźców oferują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną, oraz kursy językowe. Osoby oczekujące na decyzję o udzieleniu statusu uchodźcy nie mają prawa do pracy legalnej.

 • Niemcy:

Największy ośrodek dla uchodźców znajduje się na terenie byłego lotniska Tempelhof w Berlinie – zamieszkuje go 1300 uchodźców z Syrii, Iraku, Erytrei, Afganistanu

 • Węgry:

Na terenie Węgier działają 2 ośrodki dla uchodźców. Cudzoziemcy mogą liczyć w nich na bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną

 • Łotwa:

Jeden ośrodek dla uchodźców, w którym cudzoziemcy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie oraz 2, 15 euro/ dzień na zakup żywności i potrzebnych artykułów. W szczytowym momencie w ośrodku mieszkało 130 uchodźców.

 • Francja: 

W ośrodkach dla uchodźców zakwaterowanie może znaleźć jednocześnie prawie 25 tysięcy cudzoziemców. 

 

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin